Polityka ochrony danych

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) i jego wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r., Grupa Blanchon wdrożyła w swoich strukturach poszczególne jego wymogi. W związku z powyższym, Grupa Blanchon informuje użytkowników na temat

- Gromadzonych przez nas różnych danych osobowych ich dotyczących;
- Sposobu przetwarzania danych osobowych użytkowników przez Grupę Blanchon i jej ewentualnych partnerów i podwykonawców;
- Warunków użytkowania ich danych osobowych oraz przysługujących im w tej kwestii praw, zgodnie z prawem europejskim i francuskim obowiązującym Grupę Blanchon ; Wszystkie czynności dotyczące danych osobowych użytkowników są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie wolnego przepływu takich danych (dalej „RODO”) oraz wszystkimi obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat wdrażania tych zasad na blanchon.com, należy zwrócić się do inspektora ochrony danych w Grupie Blanchon pod adresem dpo@blanchon.com

Definicje

Dane osobowe: wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w sposób bezpośredni lub pośredni, na podstawie numeru identyfikacyjnego lub jednego czy kilku elementów charakteryzujących tę osobę.

Plik: każdy zorganizowany i stabilny zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów.

Osoba, której dane dotyczą: osoba fizyczna, której dotyczą dane będące podmiotem przetwarzania;

Administrator danych: jednostka gromadząca i przetwarzająca dane osobowe;

Przetwarzanie danych: dowolna czynność lub całość czynności odnoszących się do powyższych danych, niezależnie od stosowanych metod, w szczególności gromadzenie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, wyodrębnianie, przeglądanie, wykorzystywanie, przekazywanie poprzez transmisję, nadawanie lub jakąkolwiek inną formę dostarczania, porównywania lub łączenia, a także blokowanie, usuwanie lub niszczenie;

Adresat: każda osoba inna niż administrator danych, podwykonawca oraz osoby, które z racji pełnionych funkcji odpowiadają za przetwarzanie danych, upoważniona do ich otrzymywania;

Upoważnione strony trzecie: organy prawnie upoważnione w ramach danej misji lub wykonywania prawa, do zwrócenia się do administratora danych o przekazanie im danych osobowych.

Tożsamość administratora danych

Wydawcą strony internetowej blanchon.com jest Blanchon, uproszczona spółka akcyjna, z siedzibą pod adresem 50 8ème Rue, 69800 Saint-Priest, Francja, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek (RCS) miasta Lyon pod nr 390 112 88, z kapitałem 4 258 258 EUR. Z tej racji, Blanchon jest administratorem danych w rozumieniu RODO.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

W ramach użytkowania strony internetowej https://www.blanchon.com/, Blanchon może gromadzić dane osobowe dotyczące danego użytkownika. Dane te są przetwarzane zgodnie z celami podanymi podczas gromadzenia danych, przy czym niektóre informacje są obowiązkowe, a inne opcjonalne, jak wskazano we wszystkich naszych formularzach gromadzenia danych. Celem przetwarzania danych gromadzonych na naszej stronie jest umożliwienie: · Kontaktu z nami za pomocą udostępnionego formularza lub adresu e-mail; · Sporządzenia danych statystycznych dotyczących odwiedzania strony internetowej; · Stworzenia identyfikatora blanchon.com do zakupu produktów lub udziału w ankiecie internetowej; · Subskrypcji na newslettery; · Zarządzania kandydaturami otrzymanymi w odpowiedzi na nasze oferty zatrudnienia; · Zarządzania zapytaniami dotyczącymi naszych ofert handlowych czy też, · Zarządzania e-mailami dotyczącymi naszych ofert "Przetwarzanie danych opiera się na zgodzie użytkownika, którą wyraża on, wypełniając formularz lub pisząc do nas bezpośrednio bądź też na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy Blanchon, aby móc zorganizować świadczenie swoich usług zgodnie z oczekiwaniami klientów. Przetwarzanie danych naszych klientów odbywa się na podstawie umowy, której klient jest stroną lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy Blanchon w zakresie prowadzenia działalności marketingowej BtoB . Gromadzone przez nas dane osobowe pozwalają nam przekazywać użytkownikom najnowsze informacje o produktach i nadchodzących wydarzeniach związanych z marką Blanchon. Jeśli dany użytkownik nie chce znajdować się na naszej liście mailingowej, może w każdej chwili zrezygnować, aktualizując ustawienia swojego konta. Używamy również danych osobowych jako pomocy w tworzeniu, rozwijaniu, używaniu, dostarczaniu i ulepszaniu naszych produktów, usług, treści i reklam. Możemy okresowo wykorzystywać dane osobowe do wysyłania ważnych powiadomień, takich jak komunikaty o zakupach i zmianach w naszych warunkach i procedurach. Ponieważ powyższe informacje są integralną częścią relacji użytkownika z blanchon.com, użytkownik nie może z nich zrezygnować. Możemy również wykorzystywać dane osobowe do celów wewnętrznych, na przykład do audytów, analizy danych i badań w celu ulepszenia produktów, usług i reklam Blanchon. Jeśli użytkownik weźmie udział w loterii, konkursie lub podobnym wydarzeniu promocyjnym, możemy wykorzystać podane przez niego informacje do celów organizacyjnych."

Gromadzenie i wykorzystywanie danych nieosobowych

"Ponadto, gromadzimy również dane, których forma nie pozwala nam na bezpośrednie powiązanie z określoną osobą. Możemy gromadzić, wykorzystywać, przekazywać oraz rozpowszechniać dane nieosobowe w jakichkolwiek celach. Poniżej przedstawiamy przykłady danych nieosobowych, które gromadzimy oraz sposób, w jaki je możemy wykorzystywać: · Możemy gromadzić informacje takie jak: język, kod pocztowy, kod administracyjny, identyfikator aparatu, powiązane URL, lokalizację oraz strefę czasową aparatu, który odczytuje strony marki Blanchon. Te dane są wykorzystywane, abyśmy lepiej mogli zrozumieć Państwa zachowanie oraz ulepszać nasza produkty, usługi i reklamy. · Możemy gromadzić informacje dotyczące Państwa czynności na naszej stronie internetowej. Te dane są gromadzone i wykorzystywane, aby pomóc nam w przekazywaniu Państwu bardziej przydatnych informacji oraz zrozumienia, które części naszej strony internetowej, nasze produkty i nasze usługi są najbardziej popularne. Zgromadzone informacje są uznawane za dane nieosobowe w celach związanych z niniejszym Zobowiązaniem do zachowania poufności. · Możemy gromadzić i przechowywać informacje w związku z korzystaniem przez Państwa z naszych usług, w tym wyszukiwań wykonywanych przez Państwa. Te informacje mogą być wykorzystywane, aby poprawić dostosowanie wyników uzyskanych z naszych produktów. Te informacje nie zostaną powiązane z Państwa adresem IP. Jeśli powiążemy dane nieosobowe z danymi osobowymi, wówczas dane w ten sposób połączone będą uznawane za dane o charakterze osobowym, przy założeniu że zostaną powiązane.."

Usługi geolokalizacji

Aby zapewnić usługi geolokalizacji w miejscach sprzedaży produktów Blanchon, blanchon.com może gromadzić, wykorzystywać oraz udostępniać dokładne dane lokalizacji, w tym lokalizację geograficzną w czasie realnym Państwa komputera lub urządzenia. Gdy to niezbędne, usługi geolokalizacyjne mogą korzystać z GPS, Bluetooth i Państwa adresu IP, jak również lokalizacji punktów dostępowych Wi-Fi i przekaźników dołączających lub jeszcze innych technologii w celu ustalenia przybliżonej lokalizacji Państwa urządzeń. Te dane lokalizacyjne są gromadzone anonimowo w formacie niepozwalającym na identyfikację Państwa i są wykorzystywane przez blanchon.com, aby zapewnić usługę geolokalizacyjną miejsca sprzedaży.

Czas przechowywania danych

Blanchon będzie przechowywać dane osobowe w zabezpieczonym systemie wyłącznie przez okres konieczny do realizacji celów, dla których zostały one zebrane lub przez maksymalny okres przechowywania danych dopuszczany przez francuskie prawo.

Zarządzanie zapytaniami przesłanymi za pośrednictwem formularzy kontaktowych:

1 rok od otrzymania danego zapytania

Kandydatury:

2 lata od ostatniego kontaktu z kandydatem.

Zarządzanie danymi klienta:

Czas trwania stosunku umownego, przedłużony o trzy (3) lata na potrzeby operacji marketingowo-handlowych, bez uszczerbku dla obowiązku przechowywania danych lub okresów przedawnienia.

Zarządzanie danymi potencjalnych klientów i newsletterami:

3 lata od ostatniego kontaktu z klientem lub potencjalnym klientem.

Bezpieczeństwo danych osobowych

"Biorąc pod uwagę ewolucję technologii, koszty wdrożenia, charakter chronionych danych, a także zagrożenia dla praw i wolności osób, Grupa Blanchon wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania poufności gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych oraz zapewnienia poziomu bezpieczeństwa dostosowanego do ryzyka. Grupa Blanchon traktuje sprawę bezpieczeństwa danych osobowych bardzo poważnie. Usługi udostępnione na stronie internetowej blanchon.com są szyfrowane (https), w celu ochrony danych osobowych podczas transferu. W przypadku gdy dane osobowe użytkownika są przechowywane przez blanchon.com, używamy systemów komputerowych z ograniczonym dostępem, znajdujących się w pomieszczeniach wyposażonych w fizyczne systemy bezpieczeństwa. Ponadto, Grupa Blanchon czuwa nad tym, aby jej usługodawcy z sektora technicznego, mogący mieć dostęp do danych osobowych, przestrzegali tych samych zasad poufności."

Rozpowszechnianie osobom trzecim

Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie za pośrednictwem blanchon.com w celu zapewnienia lub ulepszenia produktów, usług i reklam; nie będą udostępniane osobom trzecim w celach marketingowych.

Usługodawcy

Grupa Blanchon udostępnia dane osobowe firmom, które świadczą usługi, takie jak przetwarzanie informacji, realizacja zamówień klientów, dostarczanie produktów, zarządzanie danymi klientów i ich opracowywanie, obsługa klienta, ocena jego zainteresowania naszymi produktami i usługami oraz przeprowadzanie ankiet dotyczących satysfakcji klienta lub zachodzących zmian. Firmy te są zobowiązane do ochrony danych użytkownika i mogą znajdować się w dowolnym kraju, w którym działa Grupa Blanchon.

Strony i usługi osób trzecich

Strony internetowe, aplikacje i usługi blanchon.com mogą zawierać linki do stron internetowych i usług osób trzecich. Nasze produkty i usługi mogą również wykorzystywać lub proponować produkty i usługi osób trzecich, na przykład poczty elektronicznej rodzaju MailChimp lub konkursy. Informacje zgromadzone przez osoby trzecie, które mogą zawierać elementy, takie jak dane lokalizacyjne lub informacje do kontaktu podlegają ich politykom dotyczącym zachowania poufności. Zachęcamy do zapoznania się z politykami dotyczącymi zachowania poufności tych osób trzecich.

Nasze zaangażowanie w zachowanie poufności

"W trosce o zachowanie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, przekazujemy niniejsze przepisy dotyczące zachowania poufności i bezpieczeństwa każdego z naszych pracowników oraz stosujemy bardzo obostrzoną politykę w tej kwestii w naszej firmie. Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości odnośnie do przetwarzania Państwa danych lub Zobowiązania do zachowania poufności blanchon.com lub jeśli chcą Państwo zgłosić możliwe naruszenie przepisów dotyczących poufności. Mogą Państwo zawsze skontaktować się z nami e-mailem na dpo@blanchon.com."

Prawa osób

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, użytkownik ma prawo zwrócić się do administratora danych o dostęp do swoich danych osobowych, o ich sprostowanie lub usunięcie, jak również o ograniczenie ich przetwarzania. Ma on również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z uzasadnionych przyczyn jak również odmówić ich wykorzystywania do celów marketingowych. Ponadto, ma prawo określić ogólne i specjalne wytyczne odnośnie swoich danych osobowych na wypadek jego śmierci. Jeśli po skontaktowaniu się z nami uzna, że jego prawa dotyczące danych osobowych są naruszane, może skierować skargę do CNIL (we Francji) lub do lokalnego urzędu nadzoru. Aby skorzystać z tych praw lub przesłać pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych w niniejszym systemie, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Grupie Blanchon pod adresem dpo@blanchon.com Zaleca się dołączyć do wiadomości kopię dowodu tożsamości z podpisem jej posiadacza, aby pozwolić nam odpowiedzieć na nią jak najszybciej. Zalecamy wysłanie tego e-maila w trybie z potwierdzeniem odbioru.

Potrzebujesz pomocy?

Szukasz produktu?
Potrzebujesz informacji?
Nasi eksperci służą pomocą.

 Formularz kontaktowy